ITA ปี 2563
ลำดับ หัวข้อ ไฟล์
1 1 ข้อมูลพื้นฐาน
2 1.1 ผู้บริหารหน่วยงาน
3 1.2 นโยบายของผู้บริหาร
4 1.3 โครงสร้างหน่วยงาน
5 1.4 หน้าที่และอำนาจของหน่วยงาน ตามกฎหมายจัดตั้งหรือกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง
6 1.5 วิสัยทัศน์ พันธกิจ ค่านิยม MOPH
7 1.6 ยุทธศาสตร์ของประเทศโดยรวม
8 1.7 พระราชบัญญัติมาตรฐานทางจริยธรรม พ.ศ.2562
9 1.8 ประมวลจริยธรรมข้าราชการพลเรือน พ.ศ.2552
10 1.9 ข้อบังคับสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข ว่าด้วยจรรยาข้าราชการสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข พ.ศ.2560
11 1.10 อินโฟกราฟฟิกคณะกรรมการจริยธรรม ประจำสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข
12 1.11 จรรยาบรรณกระทรวงสาธารณสุข (MOPH Code of Conduct)
13 2 นโยบายและยุทธศาสตร์ของหน่วยงาน
14 3 แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน และการติตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงาน (แผนปฏิบัติการประจำปีของหน่วยงานทุก แผน)
15 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
16 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
17 4 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน และการติตามประเมินผลการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีของหน่วยงาน
18 5 หลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการปฏิบัติงานหรือการให้บริการของเจ้าหน้าที่ และหลักเกณฑ์ขั้นตอนการแก้ไขปัญหาในกรณีที่มีการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
19 6 รายงานผลการดำเนินการเกี่ยวกับเรื่องร้องเรียนการปฏิบัติงานหรือการให้บริการ และการร้องเรียนเรื่องการทุจริตและประพฤติมิชอบ
20 7 ข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้าง
21 7.1 แผนการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีที่ผ่านมา
22 7.2 แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี
23 7.3 ผลการดำเนินการตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี ตามรอบระยะเวลาที่กำหนดในกรอบแนวทาง
24 7.4 ประกาศสำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุขว่าด้วยแนวทางการปฏิบัติงานเพื่อตรวจสอบบุคลากรในหน่วยงานด้านการจัดซื้อจัดจ้าง พ.ศ. 2560 และแบบแสดงความบริสุทธิ์ใจในการจัดซื้อจัดจ้างของหน่วยงานในการเปิดเผยข้อมูลคว
25 7.5 แบบสรุปผลการจัดหาพัสดุในแต่ละรอบเดือน
26 8 มาตรฐาน หรือคู่มือการปฏิบัติงาน
27 9 มาตรฐานขั้นตอนการให้บริการ (ภารกิจให้บริการประชาชนตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกในการพิจารณาอนุญาตของทางราชการ พ.ศ.2558)
28 10 แบบฟอร์มการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะผ่านเว็บไซต์
-->