ชื่อ - นามสกุล :นางละเอียด จันทวดี
ตำแหน่ง :ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่
หน้าที่หลัก :
ที่อยู่ :
Telephone :
Email :
กลุ่ม / แผนก : สำนักงานสาธารณสุขอำเภอ
หน้าที่ในกลุ่ม :